Pozvánka na pálenie Jánskej vatry

Sobotu 25. 6. 2016 sa uskutoční tradične pálenie Jánskej vatry v lokalite Vajánek. Začiatok pálenia je naplánovaný v čase 21:30. Všetci ste srdečne vítaní.

Zaradené v OZNAMY, Obec | Komentáre sú deaktivované

Pozvánka na Letnú zábavu

Zaradené v OZNAMY, Obec, Organizácie | Komentáre sú deaktivované

Pozvánka na deň detí

Zaradené v Obec, Organizácie, Pripravujeme | Komentáre sú deaktivované

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 20. 05. 2016

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 20. 05. 2016

V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Slovany zvoláva 9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Slovanoch, ktoré sa uskutoční dňa 20. mája 2016 (piatok) o 19.30 hodine v zasadačke OcÚ s týmto programom:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Záverečný účet za rok 2015
 4. Kontrolná činnosť za 03,04/2016
 5. Plánovaná návšteva z Družobnej obce Dražice
 6. MDD 2016
 7. Informácie o možností podania projektov na Rozšírenie Materskej školy a Zberného          dvora ( zberného stojiska) s kompostoviskom.
 8. Možnosť prevodu kanalizačnej siete do spol. Turvod a následná rekonštrukcia kanalizácie
 9. Rozšírenie prístrešku pri Obecnom úrade
 10. Rôzne
 11. Diskusia
 12. Schválenie uznesenia
 13. Záver

V Slovanoch dňa 17. 05. 2016

Ing. Marek Straka

starosta obce

Zaradené v OZNAMY, Obec, Pozvánka - zasadnutie Obecného zastupiteľstva | Komentáre sú deaktivované

Návrh záverečného účtu obce Slovany

Obec Slovany zverejňuje návrh záverečného účtu obce Slovany za rok 2015. Návrh záverečného účtu sa v zmysle platnej legislatívy zverejňuje minimálne 15 dní pred jeho prerokovaním v obecnom zastupiteľstve.

Údaje o ročnom hospodárení obce Slovany za kalendárny rok 2015 boli spracované do záverečného účtu, v ktorom sú obsiahnuté údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov v plnom členení podľa rozpočtovej skladby.

Záverečný účet obce za rok 2015 – Návrh

Zaradené v OZNAMY, Obec | Komentáre sú deaktivované