Pozvánka na odhalenie pamätnej tabule, pri príležitosti 130. výročia narodenia

Zaradené v OZNAMY, Obec, SPRÁVY OBECNÉHO ROZHLASU | Komentáre sú deaktivované

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 16. 9. 2016

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 16. 9. 2016

V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Slovany zvoláva 10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Slovanoch, ktoré sa uskutoční dňa 16. septembra 2016 (piatok) o 19.00 hodine v zasadačke OcÚ s týmto programom:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. VZN o nakladaní s komunálnymi  a drobnými stavebnými odpadmi
 4. VZN o miestnej dani za ubytovanie
 5. Nájomná zmluva na poľnohospodársku pôdu s PD Valča
 6. Výročná správa za rok 2015
 7. Informácia o pridelení dotácie na Bezdrôtový rozhlas od MF SR
 8. Možnosť vybudovanie internetového pripojenia v obci prostredníctvom spol. Tipnet
 9. Odhalenie pamätnej tabule rodáčke PhDr. Helene Anne Turcerovej – Devečkovej
 10. Rôzne
 11. Diskusia
 12. Schválenie uznesenia
 13. Záver

V Slovanoch dňa 13. 9. 2016

Ing. Marek Straka

starosta obce

Zaradené v OZNAMY, Obec, Pozvánka - zasadnutie Obecného zastupiteľstva | Komentáre sú deaktivované

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme Vám,

že v termíne od:

12.09.2016 08:30:00 do: 12.09.2016 14:00:00

04.10.2016 08:30:00 do: 04.10.2016 14:00:00

bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s..

Zaradené v OZNAMY, Obec | Komentáre sú deaktivované

Návrh VZN obce Slovany o miestnej dani za ubytovanie

VZN o miestnej dani za ubytovanie

Zaradené v OZNAMY, Obec | Komentáre sú deaktivované

Oznam – Výkup papiera a elektroodpadu

Oznamujeme občanom, že dňa 31. 8. 2016

(t.j. streda) bude v obci výkup papiera.

o 15:00 pred obecným úradom
o 15:30 pri Požiarnej zbrojnici

Taktiež bude v obci 30. 8. 2016 (t.j. utorok) v doobednajších hodinách pristavený kontajner na elektroodpad pri katolíckom kostole. Odvoz kontajneru bude 31. 8. 2016 (t.j. streda) cca o 13:00.

Zaradené v OZNAMY, Obec | Komentáre sú deaktivované